Drotts vårmöte den 25.3.2021 kl. 19 via distans (Teams)

Föreningens vårmöte hålls denna gång torsdagen den 25.03.2021 kl. 19:00 på distans via Teams. Alla medlemmar som önskar delta bör anmäla sig till leif@jbb.fi senast den 24.3.2021. Välkomna.

Mötet brukar normalt inledas med utdelning av Ordförandes pokal (till idrottare) och Styrelsens pokal (till funktionär) men dessa delas denna gång ut vid ett senare tillfälle.

Föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och sekreterare
§ 3 Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
§ 4 Val av två protokolljusterare
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelserna
§ 6 Föredragning av bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
§ 8 Mötets avslutande

Kategorier:
Bowling Friidrott Huvudsida Redskapsgymnastik