GDPR

Registeransvarig

Idrottsföreningen Drott (IF Drott)
FO: 0368450-8
Adress: Herrholmsgatan 18
68600 JAKOBSTAD
knatte.drott@gmail.com

Föreningen fungerar som registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig som deltar i föreningens verksamhet. Den registeransvarige är ansvarig för de personuppgifter som getts till den registeransvarige samt för behandlingen av dessa uppgifter. Dataskydd handlar om förtroende och din integritet samt skyddet av dina personuppgifter är av högsta värde för föreningen. På grund av detta samlar vi in personuppgifter av dig endast i den mån vi behöver dem för att upprätthålla och ombesörja förhållandet till dem som deltar i föreningens verksamhet. I denna dataskyddsbeskrivning behandlas de principer som föreningen tillämpar vid behandlingen av personuppgifter.


Kontaktperson i ärenden gällande behandling av personuppgifter

Monica Källman
Knatteledare IF Drott
knatte.drott@gmail.com


registrets namn

IF Drott friidrotts medlemsregister (Suomisport)


Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas på basis av den registrerades samtycke eller medlemsförhållandet mellan föreningen och dess medlem eller på basis av annat sakligt samband, varvid den lagenliga behandlingsgrunden då är den registeransvariges berättigade intresse, framförallt för följande behandlingsändamål:

 • Upprätthållande av medlemskapen
 • Förverkligande av tävlingsverksamheten
 • Upprätthållande av resultattjänsten och publicering av statistik
 • Elektronisk medlemskommunikation, till exempel webbsidorna
 • Analysering och statistikföring

Personuppgiftsgrupper som behandlas, registrets informationsinnehåll

Föreningen behandlar följande för användningsändamålet nödvändiga personuppgifter eller personuppgiftsgrupper om den registrerade:

 • kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnumror, e-postadresser,
 • registreringsuppgifter, såsom användarnamn, pseudonym, lösenord och andra möjliga unika koder,
 • demografiuppgifter, såsom ålder, kön och modersmål,
 • eventuella tillstånd och samtycken
 • information gällande medlemsförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, produkt- och beställningsuppgifter, information om vem som bär vårdnadshavaransvaret
 • statistik
 • identifierande uppgifter i samband med löne- och provisionsbetalning, såsom personbeteckningar
 • uppgifter i samband med föreningens och personens tävlingsverksamhet samt övriga uppgifter som insamlats med personens samtycke, såsom personens bild

Vanliga informationskällor

 • av medlemmen själv eller dennes vårdnadshavare genom inmatning av uppgifterna direkt i systemet, per e-post, per telefon, genom en blankett, genom en mobilapplikation, eller på annat liknande sätt,
 • registerbehandlaren (huvudanvändaren) eller funktionären (administratören) har matat in uppgifterna i systemet
 • med hjälp av webbkakor eller andra motsvarande teknologier
 • från grenförbundens register och tävlingssystem

Uppgifternas förvaringstid

Vi förvarar användarens uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att förverkliga ovannämnda användningsändamål för personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan dock på grund av bokförings- eller annan tvingande lagstiftning vara förpliktade att förvara en del av användarens personuppgifter även efter att kundförhållandet eller annan behandlingsgrund för personuppgifterna har upphört.


Personuppgiftsbiträden

Föreningens ordförande, knatteledare och kassör, för vilkas arbetsuppgifter behandlingen av personuppgifter är nödvändig, får behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.


Överföring av uppgifter utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåts vanligtvis inte utanför EU och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Regelmässiga överlåtelser av uppgifter

Uppgifter överlåts inte vanligtvis. Föreningen varken säljer eller hyr ut den registrerades personuppgifter till tredje parter. Uppgifter överlåts till tredje parter endast i följande situationer:

 • Vi kan överlåta användarens personuppgifter på det sätt som behöriga myndigheter eller andra instanser krävt på basis av gällande lagstiftning.
 • Vi kan överlåta uppgifter för statistisk, vetenskaplig eller historisk forskning förutsatt att uppgifterna har omvandlas till sådan form att objektet som uppgifterna gäller inte längre kan identifieras utifrån uppgifterna.
 • Om användaren separat har gett sitt samtycke kan användarens uppgifter överlåtas i marknadsföringssyfte till noggrant utvalda samarbetspartners.
 • Information om personuppgifter som sparats i detta medlemsregister används även i Suomen Urheiluliittos (SUL) licensregister, vilket krävs för deltagande i idrottsverksamhet och för att idrottarens idrottsförsäkring ska vara i kraft. Mer information om licensen kan du få på adressen http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit

Principerna gällande registrets skydd

Uppgifter som sparats och behandlas digitalt finns i databaser inom EU som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

Vid förverkligandet av webbsidorna har tekniskt dataskydd utnyttjats. Genom detta strävar man till att de inmatade uppgifterna bevaras oförändrade och är tillgängliga endast för de som är berättigade till uppgifterna.

Endast de i registeransvariges personal, för vilkas arbetsuppgifter behandlingen av personuppgifter är nödvändig, har användarrättigheter till behandling av registrets uppgifter. Redigering och genomgång av registrets uppgifter kräver att man personligen identifieras av systemet. Registret säkerhetskopieras regelbundet.


Den registrerades rättigheter

Den registrerade har enligt artikel 15–21 i EU:s dataskyddsförordning 679/2016 rätt att få tillgång till sina uppgifter, be om korrigering eller radering av uppgifterna, begränsa behandlingen, överföra uppgifter från ett system till ett annat samt motsätta sig behandlingen av personuppgifterna.

Begäran i relation till ovannämnda rättigheter ska sändas skriftligen per e-post till adressen knatte.drott@gmail.com

Den registrerade har alltid rätt att klaga till tillsynsmyndigheten gällande det sätt på vilket föreningen behandlar den registrerades personuppgifter. Klagomålet görs enligt den behöriga myndighetens anvisningar direkt till den behöriga myndigheten, som i Finland är dataskyddsombudsmannen.