Drotts vårmöte den 9.6.2020 kl. 19 på Svenska Gården

Föreningens vårmöte hålls denna gång tisdagen den 09.06.2020 kl. 19:00 på Svenska Gården (våning 2, ingång från gaveln). Alla medlemmar är välkomna.

Mötet inleds med utdelning av Ordförandes pokal (till idrottare) och Styrelsens pokal (till funktionär). Därefter behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och sekreterare
§ 3 Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
§ 4 Val av två protokolljusterare
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelserna
§ 6 Föredragning av bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen
§ 7 Beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
§ 8 Mötets avslutande

Kategorier:
Huvudsida