Drotts höstmöte den 25.11.2020 via Teams

Föreningens höstmöte hålls denna gång torsdagen den 25.11.2020 kl. 19:00 via Teams. Meddela ditt deltagande per mail till leif@jbb.fi senast 24.11.2020 så får du en länk till mötet. Alla medlemmar är välkomna.

Föredragningslista:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötets ordförande och sekreterare
§ 3 Mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet
§ 4 Val av två protokolljusterare
§ 5 Val av styrelsen 2021
§ 6 Val av sektionsordföranden och medlemmar för 2021
§ 7 Val av verksamhetsgranskare och en suppleant
§ 8 Föredragning av verksamhetsplaner och budgeter för 2021
§ 9 Fastställande av medlemsavgiften för 2021
§ 10 Övriga av styrelsen eller enskild medlem föreslagna ärenden
§ 11 Mötets avslutande

Kategorier:
Huvudsida